UBND thị xã Đồng Xoài ban hành Kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017.

Thứ sáu - 17/02/2017 00:00 2.268 0
Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, vừa qua, UBND thị xã ban hành kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 14/02/2017),
Việc ban hành kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện hàng năm với mục đích chủ động chỉ đạo UBND các phường, xã, các ban, ngành, đoàn thể, phòng-ban trực thuộc UBND thị xã tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực Thị ủy và Nghị quyết của HĐND về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ban, ngành tỉnh trong việc tiếp, giải thích những thắc mắc, khiếu nại của nhân dân, chủ động phối hợp nắm thông tin, xử lý kịp thời các tình huống công dân khiếu nại vượt cấp, đông người, nhằm đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.
Yêu cầu đặt ra đối với các cơ quan, phòng, ban đơn vị là cần đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tỉnh và địa phương, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và Chủ tịch UBND các phường, xã; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của từng cơ quan quản lý hành chính nhà nước từ thị xã đến các phường, xã trong việc triển khai và thực hiện có hiệu quả các quy định về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ các chủ trương, giải pháp để nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, quyền và lợi ích của nhà nước.
Một số nhiệm vụ được đề ra trong năm 2017 bao gồm:
Về công tác tiếp công dân, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân 2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân và Chương trình hành động số 40-CTr/TU ngày 15/7/2014 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 22/9/2014 của Thị ủy Đồng Xoài về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; duy trì tiếp công dân thường xuyên và lãnh đạo tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Ban Tiếp Công dân thị xã; thường xuyên liên hệ, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan có liên quan nắm tình hình công dân khiếu kiện vượt cấp để có phương án vận động, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương; tăng cường sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể trong việc tiếp cận, vận động, thuyết phục công dân của địa phương đang tham gia khiếu nại vượt cấp, đông người.
Về giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiến hành rà soát các đơn thư giải quyết trễ hạn, tập trung giải quyết dứt điểm những đơn thư tồn đọng; kiểm soát chặt chẽ việc thụ lý, tham mưu, giải quyết đơn phát sinh mới, đảm bảo đơn thư khiếu nại được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư tại UBND các phường, xã và các phòng, ban chuyên môn để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn.
Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, bản Kế hoạch cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị, trong đó:
Ban Tiếp công dân thị xã có trách nhiệm duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên, tham mưu cho lãnh đạo Thị ủy, HĐND và UBND thị xã thực hiện tiếp công dân định kỳ, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tuyên truyền, phổ biến, vận động, thuyết phục công dân thực hiện các quyền theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo; Thường xuyên rà soát các đơn thư giải quyết quá hạn, tập trung tham mưu UBND thị xã đôn đốc giải quyết dứt điểm những đơn thư tồn đọng; Phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời đưa các tin, bài liên quan đến công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản pháp luật có liên quan về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo lên trang thông tin điện tử của thị xã Đồng Xoài, góp phần định hướng dư luận xã hội và hỗ trợ công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn đạt hiệu quả; Tham mưu cho UBND thị xã sơ kết, tổng kết đánh rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, phát huy các mặt tích cực, góp phần thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày được tốt hơn.
Thanh tra thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND thị xã xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND thị xã; Phối hợp với các Đoàn công tác của UBND tỉnh tổ chức rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài của công dân; Tham mưu UBND thị xã thành lập đoàn thanh tra trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các phường xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc thị xã năm 2017; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban đơn vị thực hiện nghiêm công tác xử lý sau thanh tra.
Tổ Công tác 89 thị xã(Tổ công tác xử lý các tình hình công dân tập trung đông người, khiếu nại vượt cấp trên địa bàn thị xã trong dịp lễ, tết và các kỳ họp của Trung ương Đảng, Quốc hội được kiện toàn theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của UBND thị xã) là đầu mối, chủ công với các phòng, ban, phường xã trong việc phối hợp nắm bắt tình hình, tham mưu UBND thị xã xử lý kịp thời các tình huống công dân tụ tập đông người, tham gia khiếu kiện vượt cấp, sai quy định; Chủ động liên hệ Ban tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các phường, xã nơi có công dân khiếu kiện vượt cấp, đông người để nắm bắt tình hình công dân khiếu kiện, tổng hợp hồ sơ giải quyết khiếu nại của các hộ dân, xây dựng phương án xử lý tình hình các hộ dân khiếu kiện vượt cấp, đông người, sai quy định; Phân công lịch trực cho các thành viên tổ trực tiếp công dân vào các dịp lễ, tết.
Công an thị xã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường công tác an ninh, trật tự trên địa bàn và phối hợp với Tổ Công tác 89 của UBND thị xã, Thanh tra thị xã, Văn phòng HĐND-UBND thị xã và UBND các phường, xã nắm bắt tình hình khiếu kiện nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh, trật tự xã hội; Phân công kịp thời lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, thị xã khi có yêu cầu.
Đài truyền thanh thị xã tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc cung cấp thông tin phải đảm bảo chính xác, kịp thời, trung thực, khách quan, góp phần định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
Các phòng, ban đơn vị trực thuộc tập trung chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn, đặc biệt là đối với các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, giải tỏa đền bù, tái định cư; Duy trì việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến lĩnh vực đơn vị mình phụ trách.
UBND các phường, xã  duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu. Chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giải thích về chủ trương, chính sách và các quy định của nhà nước để công dân hiểu và chấp hành; Nắm bắt kịp thời, đầy đủ các thông tin cá nhân về các đối tượng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, chủ động cung cấp thông tin và phối hợp kịp thời cho Tổ công tác 89 khi có dấu hiệu công dân tập trung đông người, khiếu kiện vượt cấp. Đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND thị xã biết để chỉ đạo; Tăng cường hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết đơn thư ở cơ sở nhằm hạn chế đơn thư vượt cấp.
Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, thủ trưởng các đơn vị phòng, ban thị xã, Chủ tịch UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 của UBND thị xã./.
Tác giả: Lê Hà
Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay176
  • Tháng hiện tại232,328
  • Tổng lượt truy cập2,341,045
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây