UBND thị xã Đồng Xoài ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các phường xã, Thủ trưởng các cơ quan

Thứ sáu - 20/01/2017 00:00 612 0

UBND thị xã Đồng Xoài ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các phường xã, Thủ trưởng các cơ quan

Vừa qua, UBND thị xã đã ban hành kết luận thanh tra số 12/KL-UBND ngày 17/01/2017 kết luận về việc thanh tra trách nhiệm công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Chủ tịch UBND các phường xã, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn trực thuộc thị xã năm 2016, đây là cuộc thanh tra được tiến hành định kỳ hàng năm nhằm đánh giá những đơn vị thực hiện tốt, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác xử lý sau thanh tra, từ đó có những giải pháp tích cực, hiệu quả góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực được thanh tra.
Đoàn thanh tra trách nhiệm làm việc tại UBND xã Tân Thành trong năm 2016
Kết luận thanh tra đã đánh giá cụ thể những mặt tích cực và những tồn tại hạn chế qua kết quả thanh tra tại 10 cơ quan, đơn vị trực thuộc, hầu hết các cơ quan được thanh tra đã nhận thức vị trí, tầm quan trọng của công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài.
Về công tác tiếp công dân, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, thông qua các cuộc thanh tra trách nhiệm hàng năm, đến nay công tác tiếp dân của các phường, xã đã đi vào nề nếp, từ việc bố trí phòng tiếp dân; Xây dựng và niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân, việc mở sổ sách theo dõi tiếp dân, theo dõi nhận, chuyển đơn, các biểu mẫu như phiếu hướng dẫn, phiếu chuyển đơn, biên nhận nhận đơn; Bố trí lịch tiếp dân lãnh đạo vào lịch làm việc hàng tuần của phường, xã; Đối với UBND thị xã, trong năm qua, Thị ủy, UBND thị xã luôn quan tâm đến công tác tiếp dân, xem đây là khâu quan trọng, bước đầu của quá trình giải quyết đơn thư, các mặt hoạt động trong công tác tiếp dân thực hiện theo quy định của Luật tiếp công dân năm 2013 từ khâu triển khai tuyên truyền Luật tiếp công dân 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, thực hiện bố trí lịch trực tiếp dân của lãnh đạo Thị ủy, HĐND và UBND, niêm yết nội quy, quy chế tiếp công dân, bố trí cán bộ tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, ban hành thông báo ý kiến kết luận sau buổi tiếp dân của lãnh đạo …vv, đảm bảo đúng quy định; Thông qua công tác tiếp dân của lãnh đạo, thực hiện việc đối thoại trực tiếp với công dân trong giải quyết khiếu nại, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời giải thích, vận động nhân dân, chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; qua tiếp dân đã xử lý trực tiếp nhiều vụ việc, hạn chế đơn thư khiếu nại phát sinh.
Công tác giải quyết đơn thư của các phường, xã, phòng ban đã đạt được kết quả cao, hạn chế đơn thư tồn đọng, đây là sự cố gắng của các phường, xã, phòng ban. Việc giải quyết đơn đảm bảo trình tự, thủ tục giải quyết, từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết đơn thư, đến khâu bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật; Việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về KN-TC đã được Thị ủy, UBND thị xã quan tâm lãnh đạo từ khâu tuyên truyền, phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2011, tổ chức thực hiện có hiệu quả khâu tiếp nhận, giải quyết, tổ chức thực hiện sau giải quyết đơn thư…; trong công tác giải quyết đơn kết hợp đối thoại trực tiếp với công dân theo quy định.
Về công tác tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nạicủa UBND các phường-xã, các phòng ban thị xã trong thời gian qua đã có nhiều tiến bộ, việc triển khai công bố, và tham mưu UBND thị xã thực hiện các yêu cầu của quyết định, cơ bản kịp thời đảm bảo nội dung.
Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí cũng được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt, từ việc xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện công khai minh bạch hóa các hoạt động, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ nên trong niên độ thanh tra Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần hạn chế tình hình tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị.
Bên cạnh các kết quả đạt được thì trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư vẫn còn tồn tại một số hạn chế như cán bộ làm công tác tiếp công dân ở một số xã phường còn hạn chế về kinh nghiệm tiếp dân, xử lý đơn dẫn đến công tác phân loại đơn vẫn còn thiếu sót; Tình trạng đơn thư giải quyết quá hạn vẫn còn, nguyên nhân chủ yếu do đơn thư có nội dung ngày càng phức tạp, số lượng cán bộ làm công tác thẩm tra xác minh còn ít, cán bộ tham mưu giải quyết đơn tại một số phòng ban còn hạn chế về kinh nghiệm.
Để nâng cao hơn nữa hiệu quả về công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC và công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, tại Kết luận thanh tra cũng đã đề ra các biện pháp thực hiện, cụ thể như sau:
Đối với UBND các phường, xã chưa ban hành nội quy, quy chế Tiếp công dân mới theo Luật tiếp công dân năm 2013 kịp thời xây dựng ban hành các văn bản trên trong năm 2016;  Tuân thủ trình tự, thủ tục, mở sổ sách theo dõi và lưu trữ hồ sơ giải quyết KN, TC theo quy định của pháp luật;  Nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của Chủ tịch UBND các phường-xã, thủ trưởng đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KN, TC; thực hiện tốt việc bố trí lịch tiếp công dân của lãnh đạo hàng tuần; quan tâm thực hiện chi trả đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, cán bộ làm công tác xác minh, giải quyết khiếu nại - tố cáo của công dân, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ làm công tác này.
Các phòng, ban, đơn vị cần đảm bảo thời hạn giải quyết đơn, nâng cao chất lượng tham mưu UBND thị xã giải quyết đơn thư theo quy định của pháp luật; Chấp hành chế độ thông tin báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng;

Ban Tiếp công dân thị xã: Thực hiện tốt việc phân loại, xác định thẩm quyền trong việc tiếp nhận, tham mưu thụ lý và giao nhiệm vụ xác minh đơn cho các phòng, ban chuyên môn; Thường xuyên liên hệ, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh để trao đổi, nâng cao nghiệp vụ tiếp công dân, xử lý đơn và nắm bắt kịp thời thông tin các vụ việc khiếu nại, tố cáo để tham mưu cho UBND thị xã tiếp công dân, xử lý đơn theo quy định; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện giải quyết đơn thư, việc thực hiện các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản có liên quan của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thị xã; Hàng năm tham mưu cho UBND thị xã tổ chức sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và đề ra phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này.

Tác giả: Lê Hà

Nguồn tin: VP HĐND&UBND thị xã

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay225
  • Tháng hiện tại232,377
  • Tổng lượt truy cập2,341,094
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây