ỦY BAN NHÂN DÂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
LÃNH ĐẠO UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
1 Bùi Thị Minh Thúy
Điện thoại:0911.920.999
Email: buithiminhthuy.txdx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Bùi Thị Minh Thúy
2 Lê Trường Sơn
Điện thoại:
01275.999.799
Email: letruongson.txdx@binhphuoc.gov.vn
Lê Trường Sơn Lê Trường Sơn
3 Phạm Văn Liêm
Điện thoại:0913.937.449
Email: phamvanliem.txdx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị xã Phạm Văn Liêm
THÀNH VIÊN UBND THỊ XÃ ĐỒNG XOÀI
4 Bùi Anh Khoa
Điện thoại:0907.494.779
Email: anhkhoa.dx@gmail.com
Chánh văn phòng Bùi Anh Khoa
5 Nguyễn Đức Bưởi
Điện thoại:0909.151.666
Email: nguyenducbuoi.dx@gmail.com
Trưởng Công an thị xã Nguyễn Đức Bưởi
6 Lê Thiện Hòa
Điện thoại:0949.966.452
Email: lethienhoa.dx@gmail.com
Chỉ huy Trưởng BCH quân sự Lê Thiện Hòa
7 Nguyễn Trọng Hiếu
Điện thoại:0903.700.414
Email: tronghieu.dx@gmail.com
Trưởng phòng TN&MT Nguyễn Trọng Hiếu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Giang Xuân Sơn
Điện thoại:0913.688.496
Email: giangxuanson.dx@gmail.com
Chủ tịch HĐND thị xã Giang Xuân Sơn
2 Nguyễn Hữu Hường
Điện thoại:0913.697.625
Email: huuhuong.dx@gmail.com
Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Hữu Hường
3 Nguyễn Thị Bích Thuần
Điện thoại:0902.747.123
Email: bichthuan.dx@gmail.com
Phó Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Thị Bích Thuần
ĐƠN VỊ, XÍ NGHIỆP
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
1 Hoàng Văn Nghiên
Điện thoại:0974.372658
Email: vannghien.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Hoàng Văn Nghiên
BAN QUẢN LÝ CHỢ
2 Nguyễn Trọng Đức
Điện thoại:0985.920062
Email: trongduc.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng ban phụ trách Nguyễn Trọng Đức
3 Hoàng Minh Sậu
Điện thoại:0983.522393
Email: minhsau.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Hoàng Minh Sậu
4 Trần Quang Duy

Email: quangduy.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Trần Quang Duy
5 Nguyễn Sỹ Khán

Email: sykhan.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng ban Nguyễn Sỹ Khán
ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ
6 Phạm Thanh Thoại
Điện thoại:0913.636749
Email: thanhthoai.dx@binhphuoc.gov.vn
Đội Trưởng Phạm Thanh Thoại
7 Nguyễn Ngọc Nhân
Điện thoại:0913.187390
Email: ngocnhan.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Đội Trưởng Nguyễn Ngọc Nhân
8 Nguyễn Viết Ba
Điện thoại:0985.939434
Email: nguyenba.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Đội Trưởng Nguyễn Viết Ba
XÍ NGHIỆP CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
9 Nguyễn Anh Dũng
Điện thoại:0946.311.279
Email: anhdung.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc phụ trách Nguyễn Anh Dũng
10 Phạm Thị Hương Thơm

Email: phamthom.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Thị Hương Thơm
11 Giang Công Chung

Email: congchung.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Giang Công Chung
12 Nguyễn Xuân Dương

Email: xuanduong.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Xuân Dương
TRUNG TÂM VĂN HÓA- THỂ THAO
13 Đặng Tấn Phong
Điện thoại:0919.193977
Email: tanphong.dx@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Đặng Tấn Phong
14 Bùi Thái Sơn
Điện thoại:0938.040789
Email: thaison.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Bùi Thái Sơn
15 Nguyễn Văn Sáng
Điện thoại:0977.316686
Email: vansang.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Văn Sáng
TRUNG TÂM Y TẾ
16 Nguyễn Thị Thảo
Điện thoại:0918.598331
Email: nguyenthao.dx@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Nguyễn Thị Thảo
17 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:01677.076991
Email: nguyenha.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Nguyễn Thị Hà
18 Phạm Thị Lan Hương
Điện thoại:0918.035136
Email: lanhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Phạm Thị Lan Hương
TRUNG TÂM DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH
19 Phạm Thị Kim Loan
Điện thoại:0938.367466
Email: kimloan.dx@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phạm Thị Kim Loan
20 Hồ Thị Thúy Hằng
Điện thoại:0978.787783
Email: thuyhang.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Hồ Thị Thúy Hằng
ĐÀI TRUYỀN THANH
21 Đinh Xuân Hường
Điện thoại:0982.400431
Email: xuanhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng đài phụ trách Đinh Xuân Hường
PHÒNG BAN CHỨC NĂNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND THỊ XÃ
1 Bùi Anh Khoa
Điện thoại:0907.494.779
Email: buianhkhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Bùi Anh Khoa
2 Hoàng Thúy Vũ
Điện thoại:0913.169207
Email: thuyvu.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Hoàng Thúy Vũ
3 Trương Thị Huệ
Điện thoại:0915474222
Email: truonghue.txdx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng Trương Thị Huệ
PHÒNG NỘI VỤ
4 Nguyễn Xuân Năm
Điện thoại:0913.109276
Email: xuannam.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Năm
5 Hoàng Sơn Trà
Điện thoại:0909.764.446
Email: sontra.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Hoàng Sơn Trà
6 Phạm Văn Thắng
Điện thoại:0919.046183
Email: vanthang.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Văn Thắng
PHÒNG TƯ PHÁP
7 Mai Danh Tới
Điện thoại:0918.552405
Email: danhtoi.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Mai Danh Tới
8 Nguyễn Thị Hạnh
Điện thoại:0983.979832
Email: nguyenhanh.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Hạnh
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
9 Giang Ngọc Đẩu
Điện thoại:0913.109239
Email: ngocdau.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Giang Ngọc Đẩu
10 Vương Đức Lai
Điện thoại:0915446959
Email: vuongduclai.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Vương Đức Lai
PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
11 Nguyễn Trọng Hiếu
Điện thoại:0913.109173
Email: thanhvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Trọng Hiếu
12 Phạm Thị Nhài
Điện thoại:0988.767285
Email: phamnhai.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Thị Nhài
13 Phạm Ngọc Hùng

Email: ngochung.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Ngọc Hùng
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
14 Đỗ Xuân Phương
Điện thoại:0918.236359
Email: xuanphuong.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Đỗ Xuân Phương
15 Bùi Thu Hường
Điện thoại:0918.920738
Email: thuhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Bùi Thu Hường
16 Phạm Văn Quang
Điện thoại:0987.735968
Email: vanquang.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Văn Quang
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
17 Nguyễn Minh Cư

Email: nguyenminhcu.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Minh Cư
18 Nguyễn Tây Nghiêm
Điện thoại:0918.048944
Email: taynghiem.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Tây Nghiêm
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
19 Bùi Viết Lộc
Điện thoại:0903.394078
Email: vietloc.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng phòng phụ trách Bùi Viết Lộc
20 Nguyễn Văn Ngôn

Email: vanngon.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Ngôn
PHÒNG Y TẾ
21 Trịnh Xuân Thiều
Điện thoại:0918.970425
Email: xuanthieu.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Trịnh Xuân Thiều
22 Nguyễn Thị Thúc Anh
Điện thoại:0985.339178
Email: thucanh.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Thị Thúc Anh
THANH TRA THỊ XÃ
23 Nguyễn Văn Tân
Điện thoại:0976.522.249
Email: vantan.dx@binhphuoc.gov.vn
Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Tân
24 Nguyễn Văn Toàn
Điện thoại:0984.848763
Email: vantoan.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Văn Toàn
25 Hoàng Văn Trường

Email: vantruong.txdx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra Hoàng Văn Trường
PHÒNG KINH TẾ
26 Ngô Hồng Khang

Email: hongkhang.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Ngô Hồng Khang
27 Võ Thị Ái
Điện thoại:0942.395339
Email: vothiai.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Võ Thị Ái
28 Phạm Ngọc Hoàn
Điện thoại:0919.193992
Email: phamhoan.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Phạm Ngọc Hoàn
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ
29 Nguyễn Xuân Tùng
Điện thoại:0913.823228
Email: xuantung.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Xuân Tùng
30 Nguyễn Văn Lâm
Điện thoại:0978.725383
Email: vanlam.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Văn Lâm
ĐƠN VỊ NGÀNH DỌC
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
CÔNG AN THỊ XÃ
1 Nguyễn Đức Bưởi
Điện thoại:0909.151666
Email: nguyenducbuoi.dx@binhphuoc.gov.vn
Trưởng Công an Nguyễn Đức Bưởi
2 Lê Anh Tuấn
Điện thoại:0913.664407
Email: anhtuan.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng Công an Lê Anh Tuấn
3 Vũ Văn Hải
Điện thoại:0918.876789
Email: vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng Công an Vũ Văn Hải
4 Nguyễn Văn Lanh
Điện thoại:0918.315699
Email: vanlanh.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng Công an Nguyễn Văn Lanh
5 Nguyễn Quang Chính
Điện thoại:0907.315.699
Email: quangchinh.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Trưởng Công an Nguyễn Quang Chính
BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THỊ XÃ
6 Lê Thiện Hòa
Điện thoại:0949.966452
Email: lethienhoa.dx@binhphuoc.gov.vn
Chỉ huy trưởng Lê Thiện Hòa
7 Nguyễn Văn Hải
Điện thoại:0977.649934
Email: vanhai.dx@binhphuoc.gov.vn
P.CHT-ĐV Nguyễn Văn Hải
8 Nguyễn Hoàng Lưu
Điện thoại:0919.036832
Email: hoangluu.dx@binhphuoc.gov.vn
CTV Nguyễn Hoàng Lưu
9 Lê Văn Bình
Điện thoại:0983.925406
Email: vanbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
P.CHT Lê Văn Bình
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THỊ XÃ
10 Nguyễn Công Vang
Điện thoại:0918.687701
Email: congvang.dx@binhphuoc.gov.vn
Viện trưởng Nguyễn Công Vang
11 Nguyễn Đức Đương
Điện thoại:0982.007.792
Email: ducduong.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Viện trưởng Nguyễn Đức Đương
12 Phan Thị Hữu Trân
Điện thoại:0903.3002037
Email: huutran.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Viện trưởng Phan Thị Hữu Trân
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ
13 Bùi Văn Bình
Điện thoại:0918.047222
Email: vanbinh.dx@binhphuoc.gov.vn
Chánh án Bùi Văn Bình
14 Văn Phú Vinh
Điện thoại:0937.348.179
Email: phuvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh án Văn Phú Vinh
15 Hoàng Thị Hải Yến

Email: haiyen.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Chánh án Hoàng Thị Hải Yến
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỊ XÃ
16 Bùi Thanh Phụng

Email: thanhphung.dx@binhphuoc.gov.vn
Quyền Chi cục trưởng Bùi Thanh Phụng
17 Hoàng Văn Ngọc
Điện thoại:0914.957340
Email: vanngoc.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chi cục trưởng Hoàng Văn Ngọc
CHI CỤC THUẾ
18 Trần Quang Vinh
Điện thoại:0916.221779
Email: quangvinh.dx@binhphuoc.gov.vn
Chi cục trưởng Trần Quang Vinh
19 Nguyễn Thanh Thơi
Điện thoại:0913.979898
Email: nguyenthoi.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chi cục trưởng Nguyễn Thanh Thơi
20 Phan Tấn Dũng

Email: tandung.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chi cục trưởng Phan Tấn Dũng
21 Nguyễn Trọng Tuệ

Email: trongtue.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chi cục trưởng Nguyễn Trọng Tuệ
CHI CỤC THỐNG KÊ THỊ XÃ
22 Hoàng Mạnh Khôi
Điện thoại:0913.688479
Email: manhkhoi.dx@binhphuoc.gov.vn
Chi cục trưởng Hoàng Mạnh Khôi
23 Đinh Thị Thu Hương
Điện thoại:0908.204460
Email: thuhuong.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Chi cục trưởng Đinh Thị Thu Hương
ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 6
24 Nguyễn Bình Duy
Điện thoại:0907.534455
Email: binhduy.dx@binhphuoc.gov.vn
Đội trưởng Nguyễn Bình Duy
25 Nguyễn Văn Lộc
Điện thoại:0909.370.919
Email: vanloc.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Đội trưởng Nguyễn Văn Lộc
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ
26 Trương Hải Yến
Điện thoại:0919922908
Chủ tịch Trương Hải Yến
27 Trần Công Vân
P.Chủ tịch Trần Công Vân
BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ
28 Lê Thị Minh Nguyệt
Điện thoại:0983.993775
Email: minhnguyet.dx@binhphuoc.gov.vn
P.Giám đốc Lê Thị Minh Nguyệt
CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ
29 Tân Hảo Thảo
Điện thoại:0908408535
Giám đốc Tân  Hảo Thảo
30 Nguyễn Hồng Phương
Điện thoại:Phó Giám đốc
Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Phương
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
31 Phan Thành Chung
Điện thoại:0918.131252
Email: thanhchung.dx@binhphuoc.gov.vn
Giám đốc Phan Thành Chung
32 Trịnh Văn Nam
Điện thoại:01666.029804
Email: vannam.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Trịnh Văn Nam
33 Vũ Đình Sử
Điện thoại:0988.656903
Email: dinhsu.dx@binhphuoc.gov.vn
Phó Giám đốc Vũ Đình Sử
UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
TÂN PHÚ
1 Bùi Quang Phan
Điện thoại:
3881.930
Chủ tịch HĐND Bùi Quang Phan
2 Nguyễn Văn Hạnh
Điện thoại:0916.373.838
3881.180
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hạnh
3 Nguyễn Văn Sáu
Điện thoại:
3887.950
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Văn Sáu
4 Nguyễn Đại Đồng
Điện thoại:0919.010.798
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Đại Đồng
5 Vũ Văn Lợi
Điện thoại:
3.881.180
Phó Chủ tịch UBND Vũ Văn Lợi
TÂN XUÂN
6 Phạm Trung Phóng
Điện thoại:0917.118.390
3881.851
Chủ tịch HĐND Phạm Trung Phóng
7 Lê Ngọc Tân
Điện thoại:0913.686.911
3884.257
Q.Chủ tịch UBND Lê Ngọc Tân
8 Thân Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0919.553.637
3883.347
Phó Chủ tịch HĐND Thân Thị Thanh Xuân
9 Hoàng Định
Phó Chủ tịch UBND Hoàng Định
TÂN ĐỒNG
10 Vũ Trần Tuấn Dũng
Điện thoại:
3881.802
Chủ tịch HĐND Vũ Trần Tuấn Dũng
11 Phạm Xuân Khoa
Điện thoại:0919.046.189
Chủ tịch UBND Phạm Xuân Khoa
12 Phạm Thị Hoãn
Điện thoại:0987.883.359
3881.802
Phó Chủ tịch HĐND Phạm Thị Hoãn
13 Đặng Thanh Đề
Phó Chủ tịch UBND Đặng Thanh Đề
TÂN THÀNH
14 Bùi Xuân Lợi
Điện thoại:0984.510.949
3814.212
Chủ tịch HĐND Bùi Xuân Lợi
15 Vương Đức Tặng
Điện thoại:0919.605.369
3813.245
Q.Chủ tịch UBND Vương Đức Tặng
16 Hoàng Thị Giang
Điện thoại:01677.080.512
3814.212
Phó Chủ tịch HĐND Hoàng Thị Giang
17 Bùi Viết Hồng
Điện thoại:0942.827.279
Phó Chủ tịch UBND Bùi Viết Hồng
18 Lý Thị Hồng Vinh
Phó Chủ tịch UBND Lý Thị Hồng Vinh
TIẾN THÀNH
19 Vũ Văn Mười
Điện thoại:0918.204.395
3814.243
Chủ tịch HĐND Vũ Văn Mười
20 Đỗ Thị Lộc
Điện thoại:0984.633.467
Chủ tịch UBND Đỗ Thị Lộc
21 Phan Hoàng Nam
Điện thoại:0979.322.822
3814.012
Phó Chủ tịch HĐND Phan Hoàng Nam
22 Nguyễn Văn Dũng
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng
23 Lê Thanh Hoàn
Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Hoàn
TIẾN HƯNG
24 Lê Sỹ Nam
Điện thoại:
3896.938
Chủ tịch HĐND Lê Sỹ Nam
25 Nguyễn Công Quế
Điện thoại:0979.215.524
Chủ tịch UBND Nguyễn Công Quế
26 Nguyễn Thị Mai
Điện thoại:0987.188.858
3896.938
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Mai
27 Vũ Xuân Ngoan
Điện thoại:0972.580.790
Phó Chủ tịch UBND Vũ Xuân Ngoan
28 Đoàn Quang Duy
Điện thoại:01628.599.480
Phó Chủ tịch UBND Đoàn Quang Duy
TÂN BÌNH
29 Dương Quốc Hưng
Điện thoại:0918.212.095
3879.712
Chủ tịch HĐND Dương Quốc Hưng
30 Lê Duy Sinh
Điện thoại:0903.395.194
3885.746
Chủ tịch UBND Lê Duy Sinh
31 Nguyễn Viết Thanh
Điện thoại:0973.933.099
Phó Chủ tịch HĐND Nguyễn Viết Thanh
32 Trần Văn Lượng
Điện thoại:0946.234.369
Phó Chủ tịch UBND Trần Văn Lượng
TÂN THIỆN
33 Nguyễn Hữu Hà
Điện thoại:0918.915.681
3862.123
Chủ tịch HĐND Nguyễn Hữu Hà
34 Nguyễn Đăng Triệu
Điện thoại:
3864.777
Chủ tịch UBND Nguyễn Đăng Triệu
35 Vũ Hồng Khanh
Điện thoại:
3862.120
Phó Chủ tịch HĐND Vũ Hồng Khanh
36 Nguyễn Hữu Hưng
Điện thoại:0919.101.644
Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Hữu Hưng
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm1
  • Hôm nay86
  • Tháng hiện tại60,932
  • Tổng lượt truy cập2,611,458
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây